Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) společnosti hideandseek s.r.o.

 

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností hideandseek s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 322, 517 54 Vamberk, IČO: 07352468, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod C 42244, mail@hideandseek.cz, www.hideandseek.cz (hideandseek) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v mobilních jednotkách hideandseek a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany hideandseek jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.


2. Smlouva mezi Klientem a hideandseek

2.1 Smlouva mezi hideandseek a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách hideandseek (Rezervační systém) a potvrzením této rezervace ze strany hideandseek zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a hideandseek potvrzením objednávky Klienta ze strany hideandseek nebo potvrzením nabídky hideandseek ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který hideandseek poskytuje Klientovi mobilní jednotku k přechodnému ubytování, umístění mobilní jednotky (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost.

2.3 hideandseek eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.6 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci).

2.5 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v mobilní jednotce, je 4 dospělé osoby nebo dospělý pár se 4 dětmi.

2.5 Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje hideandseek za účelem napravení těchto chyb. hideandseek neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s hideandseek anebo ve Smlouvě.


3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) je uvedena v Rezervačním systému, případně v ceníku služeb na webové stránce hideandseek nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace.

3.2 Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, hideandseek ani Klient jí nejsou nadále vázáni a hideandseek je oprávněna příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.


4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu mojearanka@hideandseek.cz. Jestliže dojde ke zrušení (doručení oznámení o zrušení) nejpozději do 15 dnů před sjednaným prvním dnem ubytování, nebude hideandseek Klientovi účtovat žádný storno poplatek a uhrazenou cenu ubytování Klientovi vrátí bez zbytečného odkladu. Jestliže ke zrušení dojde později, hideandseek Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje hideandseek uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování, k jehož zrušení došlo.

4.2 Storno poplatek bude navýšen o DPH.

4.3 hideandseek je oprávněna proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH.

4.4 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. hideandseek není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.


5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce hideandseek, kterého může kontaktovat na telefonním čísle +420 775 701 00.

5.2 Zástupce hideandseek ve sjednaném místě ubytování odevzdá Klientovi mobilní jednotku k ubytování a seznámí ho s jejími funkcionalitami a pravidly jejího užívání.

2.5 Při předání mobilní jednotky k ubytování je zástupce hideandseek oprávněn od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely, k nimž Klient poskytne souhlas v separátním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5.2 Klient se zavazuje, že mobilní jednotku a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje mobilní jednotku, k mobilní jednotce a jejím budoucím Klientům. Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v mobilní jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit.

5.3 Klient se zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání mobilní jednotky, která jsou součástí těchto Podmínek nebo jsou dostupná v mobilní jednotce v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit mobilní jednotky a předcházení škodám a rizikům na mobilní jednotce a životním prostředí. hideandseek neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v mobilní jednotce ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel.

5.4 Klient není oprávněn na mobilní jednotce či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s mobilní jednotkou. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce hideandseek zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.5 Klient je povinen mobilní jednotku kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem. Klient se zavazuje, že bude-li mít u sebe cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty, uschová je v bezpečnostní schránce umístěné v mobilní jednotce, na kterou jej upozorní zástupce hideandseek při předání mobilní jednotky k ubytování.

5.6 Klient a osoby, které s ním sdílí mobilní jednotku v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce.

5.7 Klient se zavazuje do mobilní jednotky nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození mobilní jednotky.

5.8 Klient se zavazuje vrátit mobilní jednotku při skončení ubytování čistou a nepoškozenou.

5.9 V případě poškození mobilní jednotky v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je hideandseek oprávněna požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.10 Převzetí mobilní jednotky k ubytování od zástupce hideandseek a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá zhruba 30 minut. Klient tuto skutečnost bere na vědomí.

5.11 V případě škody na mobilní jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce hideandseek na tel. +420 775 701 000‬. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR.

5.12 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci hideandseek vadu mobilní jednotky, a neodstraní-li hideandseek vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

5.13 Pokud mobilní jednotka poskytuje saunu nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před jejím použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur saunování (či jiné wellness procedury), jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat saunování a wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. hideandseek nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.14 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.15 hideandseek je oprávněna před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.16 hideandseek neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že hideandseek neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v mobilní jednotce utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby.

5.17 Klient není oprávněn přenechat mobilní jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.


6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu hideandseek, případně soudu jemu instančně nadřízeného.

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi hideandseek a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Příloha č. 1: Etický kodex

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 10. 12. 2019.Etický kodex Aranky


1. Aranka chce být v souladu s krajinou, ve které je, a proto odpadky rozdělujeme na plast, papír, bio a směsný odpad.

2. Aranka má ráda oheň a vůni hořícího borovicového dřeva, ale nemá ráda kouř z cigaret a jejich špačky poházené po krajině.

3. V jezírku lze chytat ryby bez rybářského povolení, ale je třeba požádat našeho správce Pepeho, který případně zapůjčí i rybářské pruty, háčky a návnadu. 

4. Arančina knihovna je i pro hosty, kteří si ji budou užívat po vás, prosíme tedy, abyste knihy z knihovny neodváželi.

5. Prostěradla i ručníky, které použijete pro saunování, můžete mnohdy použít i opakovaně, ušetříte tak spoustu pitné vody potřebné k praní. 

6. Aranka je umístěna na unikátním místě, k tomuto místu se chovejte s úctou a respektem. 

7. Aranka i místo, kde se nachází, často láká jejich obdivovatele; pokud takového člověka potkáte, prosím respektujte, že touhu být obklopen krásou mají i jiní lidé.

8. Příjezd do Aranky naplánujte tak, abyste tam byli nejdříve v 15 hodin. Můžete však přijet i kdykoli později dle předchozí domluvy se správcem Pepem. Tento domluvený čas prosím respektujte.

9. Odjezd z Aranky naplánujete tak, abyste odjížděli nejpozději v 11 hodin.

10. Káva, olej, cukr, kosmetika a další věci jsou v Arance v dostatečném množství pro Váš pohodlný pobyt; co nespotřebujete prosím ponechte v Arance.

11. Skvělé bílé i červené víno od Neprašů a drobné pochutiny, které nejsou určeny k volné konzumaci, prosím při odjezdu uhraďte bezhotovostním převodem na účet hideandseek. 

12. S ohněm nakládejte opatrně, popelník i krbové okno kamen mějte zavřené vždy, když uvnitř hoří oheň. Když budete z Aranky odcházet, nezapomeňte uzavřít komínovou klapku i přisávání vzduchu do kamen.

13. Aranka je vyrobená z kvalitních materiálů, ale hrubé zacházení nesnese, proto se prosím uvnitř i vně chovejte citlivě a s respektem k řemeslným dovednostem a krásným materiálům.

14. Aranka je postavena tak, aby maximálně využívala obnovitelné zdroje a dešťové srážky. Jste-li její hosté, snažte se toto respektovat a šetrně zacházet s elektrickou energií, pitnou i užitkovou vodou.

15. Způsob, jakým hospodaříme se zdroji a energiemi, je častokrát v rozporu krajinou a přírodou. Aranka slyší, vidí a mluví, a tak až se vrátíte ze svého pobytu, obdržíte od Aranky krátký a přehledný historický graf, jak šetrný byl Váš pobyt vůči energii a vodním zdrojům.

16. Věříme, že skrze pozitivní zkušenost lze měnit návyky. Doufáme, že Váš pobyt v Arance bude plný inspirace, klidu a radosti bez kompromisu. Pokud se při pobytu v Arance pokusíte být v harmonii s krajinou a přírodou, věříme, že až se vrátíte domů, zachováte si návyky, jenž jste si osvojili spolu s Arankou.