Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky)
společnosti hideandseek s.r.o.    

 

1. Účel a použití Podmínek

1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností hideandseek s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 322, 517 54 Vamberk, IČO: 07352468, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod C 42244, mail@hideandseek.cz, www.hideandseek.cz (hideandseek) jako ubytovatelem, jejichž předmětem je poskytování ubytování v mobilních jednotkách hideandseek a dále poskytování služeb, které s ubytováním souvisejí. Jednotlivé smlouvy se uzavírají podle čl. 2 těchto Podmínek.

1.2 V případě rozporu mezi Podmínkami a výslovným ujednáním stran ve smlouvě mají přednost odchylná smluvní ujednání.

1.3 Podmínky mohou být ze strany hideandseek jednostranně změněny nebo doplněny, pro Klienta je přitom závazné znění Podmínek, které jsou účinné v době uzavření Smlouvy.


2. Smlouva mezi Klientem a hideandseek

2.1 Smlouva mezi hideandseek a Klientem (Smlouva) je uzavřena vyplněním formuláře Klientem v online rezervačním systému na webových stránkách hideandseek (Rezervační systém) a potvrzením této rezervace ze strany hideandseek zasláním e-mailu na adresu Klienta. Smlouva může být případně dále uzavřena mimo online rezervační systém, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace mezi Klientem a hideandseek potvrzením objednávky Klienta ze strany hideandseek nebo potvrzením nabídky hideandseek ze strany Klienta nebo oboustranným podpisem písemné smlouvy.

2.2 Smlouva specifikuje zejména konkrétní časový termín, na který hideandseek poskytuje Klientovi mobilní jednotku k přechodnému ubytování, umístění mobilní jednotky (zejména pomocí GPS souřadnic), cenu za takové ubytování, způsob platby a její splatnost. 

2.3 hideandseek eviduje Smlouvy uzavřené v rámci Rezervačního systému a může je na požádání zpřístupnit Klientovi.

2.4 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.5 Minimální doba ubytování je 3 dny (dvě noci). 

2.6 Maximální počet osob, které mohou být současně ubytovány v mobilní jednotce, je 4 dospělé osoby nebo dospělý pár se 3 dětmi. 

2.7 Klient se zavazuje při rezervaci ubytování a při uvádění jakýchkoli údajů pro účely Smlouvy zadávat přesné a pravdivé informace. Jestliže Klient zjistí, že v údajích zadávaných v Rezervačním systému provedl chybu v psaní nebo uvedl nepřesné údaje, opraví chybné údaje v systému v procesu rezervace anebo bezodkladně kontaktuje hideandseek za účelem napravení těchto chyb. hideandseek neodpovídá za nedostatky poskytnuté služby způsobené v důsledku chyb či včas neopravených chyb v údajích uvedených Klientem v rámci rezervace, v komunikaci s hideandseek anebo ve Smlouvě.


3. Cena a rezervace

3.1 Cena ubytování (a případně cena dalších doplňkových služeb) včetně DPH je uvedena v Rezervačním systému, případně v ceníku služeb na webové stránce hideandseek nebo je jiným způsobem sdělena Klientovi před provedením rezervace. 

3.2 Rezervace mobilní jednotky provedená Klientem v Rezervačním systému platí 3 pracovní dny ode dne provedení rezervace. Do této doby je Klient povinen provést úhradu celé ceny rezervovaného ubytování, a to bezhotovostní platbou dle instrukcí uvedených v Rezervačním systému (není-li výslovně dohodnuto jinak v případě, že Smlouva byla uzavřena jinak než prostřednictvím Rezervačního systému). Jestliže do uplynutí této lhůty Klient cenu neuhradí, Smlouva zaniká, hideandseek ani Klient jí nejsou nadále vázáni a hideandseek je oprávněna příslušnou mobilní jednotku pro dotčený termín a lokalitu opět na svých webových stránkách i jinak nabízet jako dostupnou k ubytování třetím osobám.


4. Storno podmínky

4.1 Klient je oprávněn z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pobyt a Smlouvu jednostranně zrušit, a to písemným nebo elektronickým oznámením doručeným na e-mailovou adresu mojearanka@hideandseek.cz nebo skrze rezervační systém na webových stránkách hideandseek (www.hideandseek.cz). Jestliže dojde k takovému zrušení (doručení oznámení o zrušení) po úhradě ceny ubytování ze strany Klienta, hideandseek Klientovi vyúčtuje a ten se zavazuje hideandseek uhradit storno poplatek ve výši 100 % ceny příslušného ubytování včetně DPH, k jehož zrušení došlo. 

4.2 hideandseek je oprávněna proti nároku Klienta na vrácení zaplacené ceny (zrušeného) ubytování započíst svůj nárok na storno poplatek s DPH. 

4.3 Pokud se Klient nedostaví k ubytování podle Smlouvy nebo pobyt nevyčerpá zcela, je povinen zaplatit celou sjednanou cenu ubytování. hideandseek není v tomto případě povinna poskytnout službu v náhradním termínu.


5. Práva a povinnosti stran

5.1 Klient se dostaví na místo ubytování dle Smlouvy ve sjednaný čas. V případě potíží při hledání místa ubytování je Klientovi k dispozici zástupce hideandseek, kterého může kontaktovat na telefonním čísle, které Vám hideandseek sdělí před rezervovaným termínem ubytování. 

5.2 Zástupce hideandseek ve sjednaném místě ubytování odevzdá Klientovi mobilní jednotku k ubytování a seznámí ho s jejími funkcionalitami a pravidly jejího užívání. 

5.3 Při předání mobilní jednotky k ubytování je zástupce hideandseek oprávněn od Klienta požadovat průkaz totožnosti a jeho údaje na průkazu si poznamenat nebo zkopírovat, a to pouze pro účely, které vyplývají ze zásad hideandseek ohledně zpracování osobních údajů, s nimiž se Klient seznámil. 

5.4 Klient se zavazuje, že mobilní jednotku a její okolí bude užívat tak, aby na nich nevznikla škoda, v souladu s pravidly slušnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí, které obklopuje mobilní jednotku, k mobilní jednotce a jejím budoucím Klientům. Klient se zavazuje respektovat etický kodex, který je součástí těchto Podmínek nebo je dostupný v mobilní jednotce v písemné podobě či je jinak zpřístupněn Klientovi, aby se s ním mohl seznámit. 

5.5 hideandseek upozorňuje Klienta, že pobyt v Arance a jejím okolí může být spojen s rizikem úrazu, zranění či jiné škody na zdraví či majetku a dále ho upozorňuje, že sám i všechny osoby s ním ubytované v mobilní jednotce musí používat mobilní jednotku a pohybovat se v jejím okolí s náležitou opatrností a obezřetností, aby těmto rizikům a vzniku škody předešli.  Klient se zejména zavazuje dodržovat bezpečnostní a technická pravidla pro užívání mobilní jednotky a pro pohyb v okolí, která jsou součástí těchto Podmínek (zejména Příloha č. 2 těchto Podmínek) nebo jsou dostupná v mobilní jednotce v písemné podobě či jsou jinak zpřístupněna Klientovi, aby se s nimi mohl seznámit, a to s cílem správného používání funkcionalit mobilní jednotky a předcházení škodám a rizikům na životě a zdraví Klienta a všech ubytovaných osob, na mobilní jednotce a životním prostředí. hideandseek neodpovídá za škodu, kterou Klient (a všechny osoby, které jsou v mobilní jednotce ubytovány spolu s Klientem) utrpí v důsledku nedodržení uvedených bezpečnostních a technických pravidel. Klient odpovídá za vlastní bezpečnost a za bezpečnost všech s ním ubytovaných hostů po dobu ubytování. 

5.6 Klient není oprávněn na mobilní jednotce či v jejím okolí provádět jakékoli úpravy, jako například polepování, šroubování, vrtání apod. a je povinen zdržet se jakékoli manipulace s mobilní jednotkou. Dojde-li k jakékoli situaci, která vyžaduje jakýkoli zásah, je Klient povinen okamžitě telefonicky kontaktovat zástupce hideandseek zachovat se dále dle těchto Podmínek.

5.7 Klient je povinen mobilní jednotku kdykoli před svým odchodem řádně zabezpečit proti krádeži v souladu s technickým manuálem.  Klient se zavazuje, že bude-li mít u sebe cennosti, elektroniku, peněžní prostředky či předměty vyšší hodnoty, uschová je v bezpečnostní schránce umístěné v mobilní jednotce, na kterou jej upozorní zástupce hideandseek při předání mobilní jednotky k ubytování.

5.8 Klient a osoby, které s ním sdílí mobilní jednotku v rámci ubytování, se zdrží kouření v mobilní jednotce. 

5.9 Klient se zavazuje do mobilní jednotky nevnášet předměty, které jsou při rozumném uvážení spojené s vyšším rizikem poškození mobilní jednotky. 

5.10 Klient se zavazuje vrátit mobilní jednotku při skončení ubytování čistou a nepoškozenou. 

5.11 V případě poškození mobilní jednotky v důsledku jednání či opomenutí, které je zjevně nezodpovědné nebo které je v rozporu s těmito Podmínkami, etickým kodexem nebo bezpečnostními či technickými pravidly, je hideandseek oprávněna požadovat po Klientovi náhradu takto způsobené škody v plné výši.

5.12 Převzetí mobilní jednotky k ubytování od zástupce hideandseek a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá zhruba 30 minut. Klient tuto skutečnost bere na vědomí. 

5.13 V případě škody na mobilní jednotce (nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) se Klient zavazuje okamžitě kontaktovat zástupce hideandseek na telefonním čísle sděleným Klientovi dle čl. 5.1 výše. Jedná-li se o vandalismus, živelnou událost, zranění či jinou vážnou událost, která nesnese odkladu, zavazuje se Klient okamžitě současně přivolat požární službu, lékařskou službu a Policii ČR. 

5.14 Oznámí-li Klient řádně a včas zástupci hideandseek vadu mobilní jednotky, a neodstraní-li hideandseek vadu bez zbytečného odkladu, takže Klient může mobilní jednotku užívat jen s obtížemi, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny ubytování. V žádném případě není Klient oprávněn opravu provést sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má Klient právo na prominutí ceny ubytování nebo může Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

5.15 Pokud mobilní jednotka poskytuje saunu nebo jiné obdobné zařízení, je Klient povinen se před jejím použitím předem důkladně seznámit s podstatou, průběhem a náplní procedur saunování (či jiné wellness procedury), jakož i s jejich účelem a účinkem na jeho zdraví a organismus a s jejich případnými zdravotními riziky. Klient je oprávněn absolvovat saunování a wellness procedury pouze tehdy, pokud pro něho nepředstavují zdravotní riziko, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. hideandseek nenese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku absolvování wellness procedur. Klient výslovně souhlasí, že uvedené aktivity provádí výlučně na vlastní riziko.

5.16 Klient se zavazuje chovat k vlastnímu zdraví, mobilní jednotce a okolní krajině šetrně a s náležitým respektem, nezatěžovat je ani neohrožovat nevhodným chováním nebo nadměrným hlukem.

5.17 hideandseek je oprávněna před uplynutím sjednané doby ubytování Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti dle Smlouvy a těchto podmínek. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení ani poměrné části ceny a je povinen doplatit cenu podle Smlouvy, jakož i nahradit případně vzniklou škodu.

5.18 hideandseek neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou na straně Klienta a s ním ubytovaných osob v důsledku nedodržení těchto Podmínek nebo jakýchkoli dalších předpisů či kodexů, na které tyto Podmínky odkazují. Klient současně bere na vědomí a souhlasí, že hideandseek neodpovídá za jakékoli škody na majetku či zdraví, které Klient a jakákoli osoba s ním ubytovaná v mobilní jednotce utrpí při jakýchkoli aktivách a pohybu v okolí mobilní jednotky a v okolní krajině. Taková aktivita je na vlastní riziko Klienta a jakékoli ubytované osoby. 

5.19 Klient není oprávněn přenechat mobilní jednotku do pronájmu či k ubytování třetí osobě nebo v ní ubytovat osoby nad rámec osob uvedených ve Smlouvě.


6. Závěrečná ustanovení

6.1 Jestliže tyto Podmínky odkazují na jakékoli další předpisy, kodexy, technická a bezpečnostní pravidla, pak takové předpisy tvoří součást těchto Podmínek a vztahují se, tak jako tyto Podmínky, na každou jednotlivou Smlouvu, není-li ve Smlouvě výslovně písemně uvedeno jinak.

6.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti se sjednáváním a uzavřením Smlouvy, nebo s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, budou řešeny podle právního řádu ČR, přičemž pro tyto spory strany sjednávají pravomoc českých soudů a místní příslušnost obecného soudu hideandseek, případně soudu jemu instančně nadřízeného. 

6.3 K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi hideandseek a Klientem, je-li Klient spotřebitelem, je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Příloha č. 1: Etický kodex
Příloha č. 2: Bezpečnostní a technická pravidla


— — —

Příloha č. 1

Etický Kodex Aranky

1. Aranka chce být v souladu s krajinou, ve které je, a proto odpadky rozdělujeme na plast, papír, bio a směsný odpad.

2. Aranka má ráda oheň a vůni hořícího borovicového dřeva, ale nemá ráda kouř z cigaret a jejich špačky poházené po krajině.

3. V jezírku lze chytat ryby bez rybářského povolení, ale je třeba požádat našeho správce Pepeho, který případně zapůjčí i rybářské pruty, háčky a návnadu.

4. Arančina knihovna je i pro hosty, kteří si ji budou užívat po vás, prosíme tedy, abyste knihy z knihovny neodváželi.

5. Prostěradla i ručníky, které použijete pro saunování, můžete mnohdy použít i opakovaně, ušetříte tak spoustu pitné vody potřebné k praní. 

6. Aranka je umístěna na unikátním místě, k tomuto místu se chovejte s úctou a respektem. 

7. Aranka i místo, kde se nachází, často láká jejich obdivovatele; pokud takového člověka potkáte, prosím respektujte, že touhu být obklopen krásou mají i jiní lidé.

8. Příjezd do Aranky naplánujte tak, abyste tam byli nejdříve v 15 hodin. Můžete však přijet i kdykoli později dle předchozí domluvy se správcem. Tento domluvený čas prosím respektujte.

9. Odjezd z Aranky naplánujete tak, abyste odjížděli nejpozději v 11 hodin.

10. Káva, olej, cukr, kosmetika a další věci jsou v Arance v dostatečném množství pro Váš pohodlný pobyt; co nespotřebujete prosím ponechte v Arance.

11. Skvělé bílé i červené víno od Neprašů a drobné pochutiny, které nejsou určeny k volné konzumaci, prosím při odjezdu uhraďte v hotovosti přímo našemu správci.

12. S ohněm nakládejte opatrně, popelník i krbové okno kamen mějte zavřené vždy, když uvnitř hoří oheň. Když budete z Aranky odcházet, nezapomeňte uzavřít komínovou klapku i přisávání vzduchu do kamen.

13. Aranka je vyrobená z kvalitních materiálů, ale hrubé zacházení nesnese, proto se prosím uvnitř i vně chovejte citlivě a s respektem k řemeslným dovednostem a krásným materiálům.

14. Aranka je postavena tak, aby maximálně využívala obnovitelné zdroje a dešťové srážky. Jste-li její hosté, snažte se toto respektovat a šetrně zacházet s elektrickou energií, pitnou i užitkovou vodou.

15. Způsob, jakým hospodaříme se zdroji a energiemi, je častokrát v rozporu krajinou a přírodou. Aranka slyší, vidí a mluví, a tak až se vrátíte ze svého pobytu, obdržíte od Aranky krátký a přehledný historický graf, jak šetrný byl Váš pobyt vůči energii a vodním zdrojům.

16. Věříme, že skrze pozitivní zkušenost lze měnit návyky. Doufáme, že Váš pobyt v Arance bude plný inspirace, klidu a radosti bez kompromisu. Pokud se při pobytu v Arance pokusíte být v harmonii s krajinou a přírodou, věříme, že až se vrátíte domů, zachováte si návyky, které jste si osvojili spolu s Arankou.


— — —

Příloha č. 2

Bezpečnostní a technická pravidla (technický manuál)
/ pravidla bezpečného pobytu v Arance a v okolní krajině

Všichni hosté ubytovaní v Arance jsou povinni dbát všech níže uvedených opatření a postupů, aby se vyvarovali zranění, úrazu či jiné škodě na zdraví či majetku. Klient přebírá odpovědnost za dodržování těchto opatření a postupů všemi jak sám, tak ze strany osob, které jsou společně s ním v Arance ubytovaní.


1. Krbová kamna – v krbových kamnech se topí pouze dřevem, které je připraveno u Aranky. Krbová kamna vyhřívají obytný prostor, saunu a koupelnu. Když si přejete zatopit v kamnech, použijte k tomu nejprve zmačkané kousky novinového papíru a dřevěné třísky, které rozprostřete rovnoměrně na zmačkaný novinový papír. Povytáhněte komínovou klapku směrem k sobě (horní nerezová tyčka v pravé části kamen), povytáhněte přisávání čerstvého vzduch směrem k sobě (dolní nerezová tyčka na pravé straně kamen), sirkou nebo zapalovačem zapálíte noviny, od kterých chytnou nejprve jemné třísky a později i větší kousky dřeva. Po zapálení novin uzavřete skleněná krbová dvířka a počkejte, než se kamna rozhoří. Poté uzavřete komínovou klapku i přisávání vzduchu zasunutím obou dvou nerezových tyček od sebe. Přikládejte rovnoměrně, tak aby kamna nebyla přeplněna a dvířka bylo možné vždy bezpečně zavřít. 

2. Plynová kamna – je dovoleno ovládat pouze prostřednictvím INet boxu. Hostu je dovoleno měnit teplotu v obytném prostoru, nikoli měnit celkové nastavení INet boxu, nebo manuálního otočného regulátoru. Vzduchové výdechy v obytné místnosti a koupelně je zakázáno ucpávat nebo zakrývat. INet boxem se rozumí ovládací panel plynového topení Truma, situovaného v interiéru  vlevo vedle vstupu, nad  spodním lůžkem].

3. Chemická toaleta – kapacita odpadové kazety je 17 litrů, z tohoto důvodu je třeba šetrně zacházet s vodou určenou na splachování. Když chcete toaletu použít, je třeba nejprve odklopit víko toalety, poté odsunout záklopku; ta se ovládá z přední strany toaletní mísy páčkou, kterou posunete vpravo nebo vlevo. Do chemické toalety nevhazujte dámské hygienické vložky, vlhčené ubrousky, pleny ani jiné věci. Používejte pouze toaletní papír, jenž je připravený. Voda na oplach toalety teče tak dlouho, dokud držíte sepnutý spínač na horní straně toalety, štětka na údržbu čisté toalety je umístěna na stěně hned vedle toaletní mísy. Po ukončení Vaší potřeby a očištění toalety zasuňte záklopku a zaklopte víko toalety. V případě, že je chemická kazeta plná, začne svítit varovná červená kontrolka na vrchní straně toalety. V tu chvíli již toaletu nepoužívejte. Je třeba vyměnit kazetu s náplní. V tuto chvíli je třeba zavolat správce, který se o výměnu postará. 

4. Světlo v Arance – je biodynamické, to znamená, že pracuje s člověku blízkou chromatičností. Přes den svítí bílé světlo s podílem modrého světla, po západu slunce jsou některá světla vypnutá a svítí pouze teplé oranžové světlo bez modré složky viditelného spektra, tak aby Vaše tělo mohlo zahájit procesy regenerace a odpočinku.

5. Plynový sporák – dvouplotýnkový plynový sporák se zapaluje stlačením ovládacího knoflíku a přiložením hořící sirky nebo zapalovače k příslušné plotýnce. Nikdy nenechávejte plotýnku hořet, pokud odcházíte z místnosti. Vždy zkontrolujte, zda je plotýnka vypnutá a neuniká plyn do místnosti. 

6. Exteriérová a interiérová sprcha - exteriérová sprcha je k dispozici od druhé poloviny března do konce října. Je umístěna pod čelní stěnou fasády. Ovládat ji lze zasunutím sprchové hadice s hlavicí do bajonetové rychlospojky do části, která je pevnou součástí konstrukce Aranky. Teplotu vody lze ovládat na části, která je pevně spojená se stavbou pomocí otočného regulátoru. Host dbá na spotřebu vody s vědomím jejího omezeného množství. 

7. Okna a dveře - host je povinen při svém odchodu z Aranky všechna okna a dveře uzavřít a uzamknout, stejně tak v případě silného větru nebo deště. 

8. Trezor – je umístěn v Arance, od tohoto trezoru má klíče pouze host, náhradní klíče má u sebe správce v zapečetěné obálce. hideandseek ručí za odložené věci v tomto trezoru do maximální výše 5.000,- 

9. Lékárnička – je umístěna v polici knihovně a obsahuje základní lékařské vybavení tak jako autolékárnička 

10. Hasicí přístroj – je umístěn na poličce knihovny pod spodní postelí, nebo je zavěšený pod jídelním stolem. Přístroj je práškový. V případě požáru po sejmutí z držáku je ho třeba nejprve odjistit vytržením pojistky, pak ho nasměrujte tryskou směrem k ohni a stiskněte uzávěr. 

11. Správce – na správce se lze obrátit v situacích, kdy host potřebuje poradit nebo pomoci s obsluhou nebo ovládáním Aranky. Se správcem se host setká při příjezdu, odjezdu nebo dle potřeby a na žádost hosta, když to vyžaduje situace. Josef Chalupný alias Pepe (lokace Jezírko) – telefonní kontakt je +420 775 701 000, Otto Zámečník (lokace Palouk) – telefonní kontakt je ‭+420 724 054 242, Lucie Kristýnková (lokace Vlčice)  – telefonní kontakt je +420 777 987 312.

12. Správce bude hosta při příjezdu informovat o nejbližší nemocnici, pohotovosti a lékárně. 

13. Venkovní ohniště – využívejte pouze prostor k venkovnímu ohni určený, tento prostor je obestavěn velkými kameny, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření ohně do širšího prostranství. Pokud topíte ve venkovním grilu nikdy se od něho nevzdalujte.Při topení ve venkovním grilu přikládejte rozumně, plameny by nikdy neměli vystoupat více než 15 cm nad vrchní hranu grilovací desky. Používejte pouze suché dřevo. Nikdy do grilu nevhazujte petardy, dělobuchy, nelejte tam žádné hořlaviny. Po ukončení grilování nechte oheň pod Vaší kontrolou dohořet. Horký popel ponechte uvnitř grilu, o vyčištění grilu se postará správce.

14. Chladnička – je umístěna pod pracovním prostorem kuchyňské linky. Teplotu chlazení lze ovládat na integrovaném ovladači uvnitř chladícího prostoru. Je třeba dbát na to, aby chladnička nezůstala dlouho otevřená a nezvyšovaly se energetické nároky na její chlazení. 

15. Střešní okna, střecha – na střechu je zakázáno vstupovat a pohybovat se po ní. V případě blížícího se deště je třeba obě dvě střešní okna uzavřít.

16. Bezdrátový reproduktor Bang&Olafson – na tento reproduktor se lze připojit prostřednictvím nastavení Bluetooth na svém mobilním zařízení. Reproduktor je pojmenovaný Beolit 17. Nabíjení je prostřednictvím 220V. Vybití reproduktoru lze identifikovat tím, že se průběžně snižuje hlasitost přehrávané hudby bez zásahu hosta. Reproduktor je interiérový, vždy jej nechávejte pouze uvnitř mobilní jednotky. 

17. Zásuvka na 220 V a 12 V – dvojitá zásuvka na 12 V je umístěna pod deskou jídelního stolu a slouží k nabíjení zařízení 12V. Do této zásuvky není dovoleno zasunovat jiná zařízení než zařízení k tomuto účelu zřízená. Zásuvky na 220V jsou umístěny: 1x u osvětlení horního lůžka, 1x u osvětlení dolního lůžka, 1x pod deskou jídelního stolu, 1x v prostoru pracovní desky kuchyně. 220V se spouští spínačem umístěným vlevo vedle vstupních dveří. Zmáčknutím spínače se aktivují zásuvky a ventilátor po dobu 1 hodiny. Indikace je červenou led diodou v zásuvce 220 V v prostoru kuchyňské pracovní desky. 

18. CO2 – Aranka nebo také minimální mobilní jednotka; již ze samotného názvu vyplývá, že velikost je spíše komorní. Obyvatel se uvnitř cítí pohodlně a útulně. Na druhou stranu je třeba myslet na to, že dýcháním spotřebováváme kyslík a vydechujeme CO2. Podobně se chovají krbová kamna. Při pobytu v Arance je tedy nezbytné průběžně větrat za účelem výměny vzduchu. Pokud topíme v krbových kamnech, větráme o to častěji, dokud není vzduch v Arance čerstvý. Důkladné větrání je nutné v průběhu pobytu v Arance a zejména též před spaním.

19. Vytápěný sud – Pro Vaše pohodlí je v bezprostřední vzdálenosti od Aranky připravený vyhřívaný sud. Voda do sudu se čerpá vždy čerstvá z potoka, který protéká nedaleko. Hladina vody v sudu musí vždy být alespoň 15 cm nad místem kde ústí komín do tělesa kamen, pokud je hladina nižší zavolejte správce, ale nikdy v sudu nerozdělávejte oheň, mohlo by dojít k poškození kamen. Popelník kamen by měl být vždy čistí a komínové díly do sebe dobře zasazeny, toto prosím vždy zkontrolujte, v případě, že by byla některá část kamen nebo sudu chybně sestavena nebo byla poškozena, volejte správce. Optimální teplota vody v sudu je 35 stupňů celsia. Vyhřívat sud na vyšší teplotu Vám nedoporučujeme. Do Kamen se přikládá pouze suché dřevo, nikdy nepoužívejte jiné hořlavé látky, petardy nebo dělobuchy. V době vytápění sudu se od něho nevzdalujte a oheň pravidelně kontrolujte. Doba potřebná v optimálnímu vytopení sudu jsou dvě - tři hodiny. V sudu se nepotápějte, nepijte alkoholické nápoje. Sud i saunu využijte pouze pokud nemáte žádné zdravotní komplikace, zranění, infekce, ekzémy, zvýšený krevní tlak, bolest hlavy, virózu atp. Děti mohou saunu i sud využít pouze pod dozorem dospělých osob, kteří za ně zodpovídají. Do sudu nalijte žádné aromatické oleje, mýdlo, koupelovou pěnu nebo sůl. V případě, že si s využitím sudu nevíte rady kontaktujte našeho správce, který Vám rád pomůže.

20. Pravidla bezpečného pobytu v Arance a okolní krajině

Aranka i příroda, která ji obklopuje, nás svojí harmonií a krásou inspirují. Krajina je místem, kde se cítíme bezpečně, ale může se může proměnit v nástrahu a možné nebezpečí. Od nás samotných to vyžaduje, abychom se k Arance a k okolní krajině chovali s respektem, opatrností a především s předvídavostí. Příroda v okolí Aranky je divoká a nádherná a to je i důvod, proč nám imponuje a my se do ní tak rádi vracíme. Je však velmi důležité neustále dbát důležitých bezpečnostních zásad a doporučení. 

Skály a svahy, které modelují okolí v bezprostřední blízkosti Aranky, se mohou stát nebezpečným místem, pokud nebudeme dodržovat bezpečný odstup od okraje skal nebo pokud budeme vstupovat na svah, odkud se můžeme zřítit a velmi těžce se zranit.  

Pokud s sebou máme děti, je třeba, abychom velmi důsledně dbali i na jejich bezpečnost a postarali se o to, že jim neumožníme do nebezpečných míst přístup. Děti musí být při jakémkoli pohybu v okolí Aranky pod dohledem rodičů nebo jiné dospělé osoby, která za ně převzala plnou odpovědnost. Klient odpovídá za bezpečnost všech ubytovaných hostů, včetně dětí.

Z důvodu bezpečnosti vlastní i svých blízkých nikdy nešplhejte po okolních skalách, nevstupujte na jejich okraje, na svahy ani do jejich blízkosti. Dodržujte odstup od kraje skal minimálně několik metrů. 

Pokud je po dešti nebo je půda vlhká od rosy nebo sněhu, případně zmrzlá, pohybujte se s velkou opatrností všude, tak, abyste neuklouzli a nezpůsobili si tak nepříjemné zranění.  

Na Aranku ani stromy v okolí nikdy nelezte, vysoké větve a koruny stromů ponechte ptákům a větru, kterým to v nich sluší víc. 

Pokud se rozhodnete jít si zaplavat, nikdy do vody neskákejte, pod hladinou se mohou skrývat ostré a neočekávané předměty. Neplavci musejí vždy používat bezpečnostní pomůcky jako jsou plovací vesty a kruhy.  

Pokud je na hladině jezírka led, nikdy na něj nevstupujte. Přestože se může zdát, že je dost pevný, nemusí být jeho síla všude stejná a hrozí propadnutí.

 

V případě, že dojde k úrazu ihned vyhledejte lékařskou pomoc, drobné ranky lze ošetřit lékárničkou, která je umístěna v knihovně Aranky. V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla (volání je bezplatné):

150        Hasičský záchranný sbor ČR

155        Zdravotnická záchranná služba

158        Policie ČR

156        Obecní (městská) policie

112        Jednotné evropské číslo tísňového volání

- - -

Lokace Jezírko

Nejbližší lékařská pohotovost:
Pohotovost Sušice, Chmelenská 117, Sušice, tel. 376 530 100

Nejbližší nemocnice:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, Sušice, tel. 376 530 100

Nejbližší lékárna:
Sušice, Americké armády 74, tel. 376 526 672 nebo Sušice, Náměstí svobody 1, tel. 376 523 328

Kontakt na správce Aranky, Josefa Chalupného (alias Pepe): +420 775 701 000

- - -

Lokace Vlčice

Nejbližší lékařská pohotovost / nemocnice:
Jesenická nemocnice, Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník,  tel. 584 458 411

Nejbližší lékárna:
Lékárna Pod Jánským vrchem, Míru 397, 790 70 Javorník,  tel. 584 440 305
Lékárna Žulová, Mariánské nám. 29, 790 65 Žulová, tel. 584 437 024

Kontakt na správce Aranky, Lucii Kristýnkovou: +420 777 987 312

- - -

Lokace Palouk

Nejbližší lékařská pohotovost:
Pohotovost Sušice, Chmelenská 117, Sušice, tel. 376 530 100

Nejbližší nemocnice:
Nemocnice Sušice, Chmelenská 117, Sušice, tel. 376 530 100

Nejbližší lékárna:
Sušice, Americké armády 74, tel. 376 526 672 nebo Sušice, Náměstí svobody 1, tel. 376 523 328

Kontakt na správce Aranky, Otto Zámečníka: ‭+420 724 054 242

- - -

Po setmění nebo při zhoršené viditelnosti buďte při pohybu v okolí Aranky ještě opatrnější. Ke skalám, svahům a vodě se raději nepřibližujte a pro jakýkoliv pohyb se vybavte baterkou, kterou Vám poskytne Aranka.   

Pokud je v okolí nějaké místo, kam je zakázán vstup, prosím respektujte ho a na takové místo nevstupujte, abyste se vyvarovali zranění.  

V okolí Aranky se nepohybujte s otevřeným ohněm.  

Po okolní krajině se pohybujte tiše a s respektem k ptákům a zvířatům, kteří tam žijí. 

Vždy dbejte na bezpečí své a svých blízkých na prvním místě! Aranka i krajina v okolí se Vám za to mnohonásobně odmění.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 28. 11. 2020.